Algemene voorwaarden

page1image22706400

Algemene voorwaarden Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Publicatiedatum: 7 februari 2024. Versienummer: 04.

Artikel 1: Begrippen

Expertisecentrum Leefstijlinterventies: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies BV, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10, te 3818 LH Amersfoort, ingeschreven in de registers van de Kamer van koophandel onder nummer: 73348058

Wederpartij: de persoon of organisatie waarmee het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een overeenkomst aangaat, dan wel een aanbod heeft gedaan tot het sluiten van een overeenkomst.

De professional: degene die deelneemt aan door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies georganiseerde (scholings)activiteiten, of gebruik maakt van de door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aangeboden diensten.

Schriftelijk: met schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijkgesteld kunnen worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website leefstijlinterventies.nl en kunnen op verzoek van de wederpartij digitaal worden toegestuurd.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan wederpartij en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn gebaseerd op informatie die door de wederpartij is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen exclusief btw.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de wederpartij, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan niet aan een offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Indien diegene die de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Expertisecentrum Leefstijlinterventies verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf wederpartij.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Expertisecentrum Leefstijlinterventies en wederpartij is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Expertisecentrum Leefstijlinterventies schriftelijk in gebreke te stellen. Expertisecentrum Leefstijlinterventies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Specificatie van de te leveren werkzaamheden worden te goeder trouw gegeven.
 5. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende bepalingen en algemene voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
 6. Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn toelaatbaar, indien en voor zover wederpartij vóór de totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Expertisecentrum Leefstijlinterventies te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
 7. Slechts indien wederpartij aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de overeenkomst en/of de door Expertisecentrum Leefstijlinterventies verstrekte gegevens, dat wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 8. Als wederpartij de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Expertisecentrum Leefstijlinterventies en Expertisecentrum Leefstijlinterventies hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten met zakelijke klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met twaalf maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten met consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract maandelijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven.
 4. Een overeenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.
 5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door wederpartij op grond van wanprestatie is wederpartij verplicht Expertisecentrum Leefstijlinterventies te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
 6. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden vermelde behoudt Expertisecentrum Leefstijlinterventies zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 6: Informatieverstrekking door de wederpartij

 1. De wederpartij is verplicht om alle (persoons) gegevens aan te leveren die door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden gevraagd. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de wederpartij, dan dient dit aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies doorgegeven te worden.
 2. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de wederpartij vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 7: Door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies georganiseerde (scholing)activiteiten.

 1. Een (scholing)activiteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies voldoende professionals voor ingeschreven hebben. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een geplande activiteit te annuleren, dan wel groepen samen te voegen.
 2. De inschrijving voor een activiteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij de betreffende activiteit op de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 3. Plaatsing voor deelname aan activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om professionals bij over-inschrijving op een wachtlijst te plaatsen.
 4. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – aan de professional een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet hij daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 5. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om voor de start van een activiteit (een voorschot op) de prijs in rekening te brengen.
 6. Tenzij in de schriftelijke informatie door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies over een activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de prijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.
 7. De professional kan tot dertig dagen voor de start van een activiteit zijn inschrijving voor een bijeenkomst zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aan de professional is bevestigd.
 8. Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de professional de volledige prijs verschuldigd.
 9. Indien het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de geplande data van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben professionals het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de professional schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.
 10. De oorspronkelijke professional heeft het recht een vervangende professional aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende professional hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
 11. Indien een professional door overmacht (ter beoordeling van Expertisecentrum Leefstijlinterventies) een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, voor zover mogelijk, deze professional in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additionele vergoeding gevraagd. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is echter nimmer verplicht de prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies wordt georganiseerd.

Artikel 8: Levering

 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet gehouden producten in gedeelten af te leveren.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kenbaar heeft gemaakt.
 3. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de overeenkomst door Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies te leveren producten. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren producten niet na eerste verzoek van Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren producten in ontvangst te nemen.
 4. Behoudens anders overeengekomen worden alle pakketten met een pakketdienst via brievenbuspost verzonden.
 5. De wederpartij dient de geleverde producten onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de producten alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de wederpartij opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.
 6. Eventuele gebreken aangaande een deel van de geleverde producten geven de wederpartij geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
 7. Indien met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij de producten mag doorleveren aan derden geschiedt die doorlevering altijd voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 8: Betaling

 1. Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De diensten van de uitvoerders van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden direct dan wel indirect (via een andere contract partij) vergoed door een zorgverzekeraar. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van een vergoeding van de zorgverzekeraar. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan nimmer aansprakelijk gesteld worden indien blijkt dat de zorgverzekeraar niet voorziet in een vergoeding .
 3. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van de uitvoering van de overeenkomst, voor het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn gestegen.
 4. Voorts mag het Expertisecentrum Leefstijlinterventies het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. In dat geval mag in redelijkheid niet van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden verwacht, de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 5. Indien wederpartij het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient wederpartij dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de factuur wordt gestuurd aan een werkgever van de wederpartij, die voor de wederpartij de verschuldigde prijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag.
 8. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, behoudens in het geval wederpartij een consument betreft. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan in dat geval besluiten de dienstverlening aan de wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal de wederpartij van het eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening, dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
 9. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van wederpartij of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van wederpartij wordt gelegd wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 10. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens wederpartij. Wat wederpartij op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 9: Invordering

 1. Indien wederpartij een zakelijke klant betreft en niet binnen de in deze algemene voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Expertisecentrum Leefstijlinterventies, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag wederpartij over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Expertisecentrum Leefstijlinterventies gerechtigd om, bij een zakelijke klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door wederpartij verschuldigde tegenprestatie.
 3. Indien wederpartij een consument betreft en niet binnen de in deze algemene voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Expertisecentrum Leefstijlinterventies nadat zij wederpartij ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag wederpartij over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Expertisecentrum Leefstijlinterventies moet maken als gevolg van de niet-nakoming door wederpartij van diens betalingsverplichting, komen ten laste van wederpartij.
 5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een zakelijke klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
 6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
 7. Als wederpartij in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 8. Gedane betalingen door wederpartij strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Expertisecentrum Leefstijlinterventies open staan.
 9. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid ten aanzien van consumenten

 1. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is slechts aansprakelijk voor schade bij consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid ten aanzien van zakelijke klanten

 1. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is ten aanzien van zakelijke klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 2. Bij aansprakelijkheid is Expertisecentrum Leefstijlinterventies slechts aansprakelijk voor directe schade. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Expertisecentrum Leefstijlinterventies bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Expertisecentrum Leefstijlinterventies bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. Indien er voor Expertisecentrum Leefstijlinterventies op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die wederpartij heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Expertisecentrum Leefstijlinterventies, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Expertisecentrum Leefstijlinterventies in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 4. Indien de verzekeraar Expertisecentrum Leefstijlinterventies niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Expertisecentrum Leefstijlinterventies beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 5.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
 5. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijk voor door haar aan wederpartij gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Expertisecentrum Leefstijlinterventies gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
 6. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
 7. Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Expertisecentrum Leefstijlinterventies niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
 8. Iedere vordering jegens Expertisecentrum Leefstijlinterventies, behalve die welke door Expertisecentrum Leefstijlinterventies is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –

 1. Schade waarvoor Expertisecentrum Leefstijlinterventies eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien wederpartij deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 5 (vijf) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Expertisecentrum Leefstijlinterventies, tenzij wederpartij aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 2. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijk voor:
 3. schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Expertisecentrum Leefstijlinterventies is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;
 4. problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Expertisecentrum Leefstijlinterventies;
 5. handelingen welke wederpartij in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan Expertisecentrum Leefstijlinterventies laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Expertisecentrum Leefstijlinterventies hiervoor;
 6. schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens wederpartij verstrekte gegevens;
 7. veranderingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor een door haar ontwikkeld en/of gelicentieerd product, zoals een leefstijlinterventie in het algemeen en de interventie CooL in het bijzonder.
 8. schade ontstaan door niet nakomen of toepassen van voorwaarden.
 9. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.
 10. Een eventuele in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
 11. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van wederpartij of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
 12. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in deze algemene voorwaarden bedoeld.

Artikel 13: Overmacht

 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Expertisecentrum Leefstijlinterventies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Expertisecentrum Leefstijlinterventies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, uitbraak van een epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Expertisecentrum Leefstijlinterventies ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door wederpartij.
 2. Wederpartij kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
  • betalingsonmacht aan de zijde van wederpartij of diens opdrachtgever(s);
  • gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van wederpartij een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Werkzaamheden die door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de wederpartij gefactureerd worden zodra de overmacht intreedt.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van en over de andere partij ontvangen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar buiten bracht.
 3. Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal de naam van wederpartij in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij wederpartij schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
 4. Wederpartij vrijwaart Expertisecentrum Leefstijlinterventies voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit artikel.
 5. Indien wederpartij in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Expertisecentrum Leefstijlinterventies om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 15: Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten berusten en blijven berusten bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Alle door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies geproduceerde documenten, diensten en/of verstrekte stukken in de breedste zin van het woord, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij een cursus of training heeft gevolgd, waarbij lesmateriaal ter beschikking is gesteld, mag de wederpartij dit behouden voor gebruik in eigen onderneming. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen gebruik in de eigen onderneming is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel 16: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens het Expertisecentrum Leefstijlinterventies vervalt.
 2. Bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De wederpartij dient het Expertisecentrum Leefstijlinterventies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behandelt klachten altijd vertrouwelijk.
 5. Het tijdig indienen van de klacht, schort de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien een klacht gegrond is, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 7. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.
 9. Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 17: Privacy en beveiliging persoonsgegevens

 1. Wederpartij geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Expertisecentrum Leefstijlinterventies en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
 2. Expertisecentrum Leefstijlinterventies legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 3. Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies persoonsgegevens ten behoeve van wederpartij verwerkt, doet Expertisecentrum Leefstijlinterventies dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wederpartij zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Expertisecentrum Leefstijlinterventies tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 4. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Expertisecentrum Leefstijlinterventies gepubliceerd in haar privacy statement, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.

Artikel 18: Naamsvermelding en social mediacode

 1. Expertisecentrum Leefstijlinterventies is gerechtigd om haar naam op of bij de zaken of diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Expertisecentrum Leefstijlinterventies openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 2. Indien Expertisecentrum Leefstijlinterventies dit nodig acht zal wederpartij het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Expertisecentrum Leefstijlinterventies en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 3. Expertisecentrum Leefstijlinterventies mag de namen van haar wederpartij op haar website vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of wederpartij hiertegen principieel bezwaar heeft.
 4. Indien wederpartij een uiting over Expertisecentrum Leefstijlinterventies doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient wederpartij zich te houden aan de volgende richtlijnen van Expertisecentrum Leefstijlinterventies:
  1. Transparantie; wederpartij dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
  2. Respect; indien wederpartij namens of over Expertisecentrum Leefstijlinterventies publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkregen te hebben.
  3. Verantwoordelijk; wederpartij dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware.
  4. Professioneel; wederpartij handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als wederpartij behouden wordt.
  5. Zekerheid; bij twijfel dient wederpartij Expertisecentrum Leefstijlinterventies te raadplegen.
  6. Bewustzijn; wederpartij dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Expertisecentrum Leefstijlinterventies en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amersfoort, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van partijen om een rechtelijke uitspraak te verzoeken nimmer zullen beperken.

Versienummer 4.0 – 7 februari 2024