Algemene voorwaarden

page1image22706400

Algemene voorwaarden Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Publicatiedatum: 8 juli 2021. Versienummer: 03.

Artikel 1: Begrippen

Expertisecentrum Leefstijlinterventies: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies BV, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10, te 3818 LH Amersfoort, ingeschreven in de registers van de Kamer van koophandel onder nummer: 73348058

Wederpartij: de persoon of organisatie waarmee het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een overeenkomst aangaat, dan wel een aanbod heeft gedaan tot het sluiten van een overeenkomst.

De professional: degene die deelneemt aan door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies georganiseerde (scholings)activiteiten, of gebruik maakt van de door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aangeboden diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website www.leefstijlinterventies.nl en kunnen op verzoek van de wederpartij digitaal worden toegestuurd.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn gebaseerd op informatie die door de wederpartij is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen exclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan niet aan een offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door de wederpartij

 1. De wederpartij is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden gevraagd. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de wederpartij, dan dient dit aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies doorgegeven te worden. 
 2. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de wederpartij vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5: Door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies georganiseerde (scholing)activiteiten.

 1. Een (scholing)activiteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies voldoende professionals voor ingeschreven hebben. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een geplande activiteit te annuleren, dan wel groepen samen te voegen.
 2. De inschrijving voor een activiteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij de betreffende activiteit op de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 3. Plaatsing voor deelname aan activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om professionals bij over-inschrijving op een wachtlijst te plaatsen.
 4. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – aan de professional een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet hij daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 5. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om voor de start van een activiteit (een voorschot op) de prijs in rekening te brengen.
 6. Tenzij in de schriftelijke informatie door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies over een activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de prijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.
 7. De professional kan tot dertig dagen voor de start van een activiteit zijn inschrijving voor een bijeenkomst zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aan de professional is bevestigd.
 8. Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de professional de volledige prijs verschuldigd.
 9. Indien het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de geplande data van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben professionals het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de professional schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.
 10. De oorspronkelijke professional heeft het recht een vervangende professional aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende professional hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
 11. Indien een professional door overmacht (ter beoordeling van Expertisecentrum Leefstijlinterventies) een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, voor zover mogelijk, deze professional in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additionele vergoeding gevraagd. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is echter nimmer verplicht de prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies wordt georganiseerd.

Artikel 6: Betaling

 1. Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van de uitvoering van de overeenkomst, voor het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn gestegen.
 2. Voorts mag het Expertisecentrum Leefstijlinterventies het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. In dat geval mag in redelijkheid niet van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden verwacht, de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de factuur wordt gestuurd aan een werkgever van de wederpartij, die voor de wederpartij de verschuldigde prijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag.
 5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan in dat geval besluiten de dienstverlening aan de wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal de wederpartij van het eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening, dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Incassokosten

 1. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan ten voordele van de wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 2. Indien het Expertisecentrum Leefstijlinterventies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de wederpartij ontstaan als gevolg van een aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet aansprakelijkheid voor veranderingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor een door haar ontwikkeld en/of gelicentieerd product, zoals een leefstijlinterventie in het algemeen en de interventie CooL in het bijzonder.
 4. De aansprakelijkheid van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van derden die ontstaan is door uitvoering van CooL-gerelateerde activiteiten door wederpartij of door gebruik of interpretatie van materialen, aanwijzingen of aanbevelingen verstrekt door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies of haar ondergeschikten.
 7. Hoewel de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies geen garantie geven dat de op deze website gepubliceerde informatie of de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet verantwoordelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Werkzaamheden die door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de wederpartij gefactureerd worden.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer er klachten betreffende de aanpak en/of houding van de licentienemer jegens deelnemers of het Expertisecentrum Leefstijlinterventies binnen komen of wanneer de goede naam van het CooL- programma wordt aangetast.
 2. Voorts is het Expertisecentrum Leefstijlinterventies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Alle medewerkers werkzaam voor het Expertisecentrum Leefstijlinterventies verplichten zich tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hen, of door hen ingeschakelde derden, gevraagd of ongevraagd, actief of passief, bekend wordt in het kader van hun werkzaamheden en waarvan ze weten of kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is. Zij gebruiken de informatie ook niet voor hun eigen voordeel. Ze zorgen er bovendien voor dat personen die niet op de hoogte behoren te zijn van de vertrouwelijke informatie, niet in de gelegenheid gesteld worden om van deze vertrouwelijke informatie kennis te nemen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Alle door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Deze stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij een cursus of training heeft gevolgd, waarbij lesmateriaal ter beschikking is gesteld, mag de wederpartij dit behouden voor gebruik in eigen onderneming. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen gebruik in de eigen onderneming is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens het Expertisecentrum Leefstijlinterventies vervalt.
 2. Bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De wederpartij dient het Expertisecentrum Leefstijlinterventies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies behandelt klachten altijd vertrouwelijk.
 5. Het tijdig indienen van de klacht, schort de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien een klacht gegrond is, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de

  werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 7. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.
 9. Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en), is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van de wederpartij om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Artikel 15 – Wijzigingen

1. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank. Daarnaast dient het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de wederpartij van de wijzigingen in kennis te stellen. De wijzigingen worden vervolgens bindend wanneer de wederpartij niet binnen veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving, bezwaar heeft aangetekend tegen de wijzigingen.

Versienummer 3.0 – 8 juli 2021