Privacystatement Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10 3818 LH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nicole Philippens en Ester Janssen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Zij zijn te bereiken via in**@le*******************.nl

Contactgegevens:

leefstijlinterventies.nl

Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Vooropleiding
 • Naam van zorggroep waarvoor u werkzaamheden als leefstijlcoach uitvoert
 • Burger Service Nummer
 • Geboortedatum
 • AGB-code
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en adresgegevens van uw bedrijf
 • IBAN voor de financi?le afhandeling
 • Overige persoonsgegevens die u mogelijk actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens trainingen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventiesverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw lidmaatschap
 • Het vastleggen van door u verrichte activiteiten verplicht vanuit het lidmaatschap- waaronder intervisie deelname, resultaatmeting en scholing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Expertisecentrum Leefstijlinterventies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Expertisecentrum Leefstijlinterventies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Expertisecentrum Leefstijlinterventies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst, dossiervorming

Adres > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst, dossiervorming

Telefoonnummer > 7 jaar > Dossiervorming

Overige persoonsgegevens > 7 jaar> Dossiervorming

Delen van persoonsgegevens met derden

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Expertisecentrum Leefstijlinterventies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft hier geen invloed op.

Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft Google geen toestemming gegeven om via Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Expertisecentrum Leefstijlinterventies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar in**@le*******************.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Expertisecentrum Leefstijlinterventies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Expertisecentrum Leefstijlinterventies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via in**@le*******************.nl