Privacystatement Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Dit is het privacy statement van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH te Amersfoort.

Vanzelfsprekend hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy. Dit privacy statement heeft betrekking op de gebruikers van onze website en de gebruikers van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Vooropleiding;
 • IP-adres;
 • Cookies;
 • Naam van zorggroep waarvoor u werkzaamheden als leefstijlcoach uitvoert;
 • Geboortedatum;
 • AGB-code;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam en adresgegevens van uw bedrijf;
 • KvK nummer
 • IBAN voor de financiële afhandeling;
 • Overige persoonsgegevens die u mogelijk zelf verstrekt bijvoorbeeld tijdens trainingen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie;
 • Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst;
 • Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief;
 • Om onze digitale dienstverlening te verbeteren;
 • Het registreren van uw lidmaatschap;
 • Het vastleggen van door u verrichte activiteiten verplicht vanuit het lidmaatschap- waaronder intervisie, resultaatmeting en scholing;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Expertisecentrum Leefstijlinterventies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Expertisecentrum Leefstijlinterventies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Expertisecentrum Leefstijlinterventies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst, dossiervorming

Adres > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst, dossiervorming

Telefoonnummer > 7 jaar > Dossiervorming

Overige persoonsgegevens > 7 jaar> Dossiervorming

Delen van persoonsgegevens met derden

Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor gemakkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Google Analytics

Expertisecentrum Leefstijlinterventies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Expertisecentrum Leefstijlinterventies te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft hier geen invloed op.

Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft Google geen toestemming gegeven om via Expertisecentrum Leefstijlinterventies verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht Expertisecentrum Leefstijlinterventies te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Expertisecentrum Leefstijlinterventies op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Expertisecentrum Leefstijlinterventies geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Expertisecentrum Leefstijlinterventies uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Expertisecentrum Leefstijlinterventies hebben ontvangen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Expertisecentrum Leefstijlinterventies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en diensten van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Expertisecentrum Leefstijlinterventies raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van de privacy statement

Expertisecentrum Leefstijlinterventies behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacy statement te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van ons privacy statement worden opgenomen. Expertisecentrum Leefstijlinterventies raadt u dan ook aan de privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Expertisecentrum Leefstijlinterventies er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 15 december 2023.

Klacht

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Nicole Philippens en Ester Janssen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Zij zijn te bereiken via in**@le*******************.nl“>in**@le*******************.nl