Uitleg over stijging NZa-tarief GLI

13 maart 2023 | Algemeen

De NZa-tarieven voor de GLI zijn gestegen. Paul Raaijmaakers van de NZa geeft antwoord op vragen over hoe deze stijging tot stand is gekomen.  

De max tarieven voor de GLI zijn flink gestegen: wat is de belangrijkste factor voor deze stijging in tarieven? 

“De maximumtarieven 2019-2022 waren gebaseerd op twee regionale pilots met CooL. Door middel van het kostenonderzoek is voor het eerst goed in beeld gebracht welke kosten gemaakt worden, en welke activiteiten – zowel directe als indirecte tijd – ontplooid worden. Ten tijde van het onderzoek werden vier zorgprogramma ingekocht en aangeboden, op landelijke schaal.”

Wat vond je zelf het meest opvallende in dit traject?

“Kenmerkend voor dit kostenonderzoek is dat we alle onderdelen normatief hebben onderbouwd. De kosten en tijdsbesteding bleken niet op een zorgvuldige wijze te meten bij aanbieders. Om deze reden hebben we naar bronnen gezocht waarmee we beiden normatief konden onderbouwen. Bij bepaalde onderdelen hebben we wel gebruik gemaakt van de kennis van een representatieve expertgroep van aanbieders.”

Welk effect beoogt de NZa met deze nieuwe tarieven?

“Het is een kerntaak van de NZa om gemiddeld kostendekkende maximumtarieven vast te stellen. Het doel van het kostenonderzoek was om de maximumtarieven te herijken op basis van de resultaten. De inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd, hebben we weergegeven in het verantwoordingsdocument: een bijlage van de beleidsregel. Dit document biedt aanbieders en verzekeraars handvatten voor het maken van contractuele afspraken.”

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: