Spotlight on Charlotte Born

17 april 2024 | Algemeen, Nieuwsbrief

Charlotte Born is promovendus bij Universiteit Maastricht en doet onderzoek naar CooL voor de preventie van chronische longziekten

Op welke doelgroep richt jij je met je onderzoek?

In mijn onderzoek richten we ons op mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een chronische longziekte. Voorbeelden van chronische longziekten zijn astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), dit zijn in Nederland ook de meest voorkomende longziekten. Mijn onderzoek is onderdeel van het P4O2 consortium, waarin verschillende publieke en private partners onderzoek doen naar longziekten. Binnen P4O2 zijn we momenteel bezig met het samenstellen van een cohort, genaamd PARASOL (Prevention of And Risk fActorS for chronic diseases: an Observational study in North HoLland). Binnen een subgroep van dit cohort, waaronder mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van een longziekte, zullen wij onderzoek doen naar de effecten van CooL. Als iemand voldoet aan minstens twee van de volgende risico factoren: (1) rookt, (2) woont in een leefomgeving met een slechte luchtkwaliteit, (3) lage sociaaleconomische status, en (4) heeft een familiegeschiedenis van een longziekte, zal die persoon onder de hoog risicogroep vallen.   

Wat maakt CooL geschikt voor deze doelgroep? Welke elementen binnen/van CooL zorgen dat het goed past voor deze doelgroep?

Astma en COPD kunnen veroorzaakt worden door luchtvervuiling, beroepsmatige blootstellingen aan schadelijke stoffen en genetische factoren. Steeds meer onderzoek toont echter aan dat naast roken, als primaire risico factor voor COPD en astma bij volwassenen, ook andere leefstijlfactoren het risico op de ontwikkeling en progressie van astma en COPD kunnen verhogen. Denk hierbij aan fysieke inactiviteit, een ongezond eetpatroon, excessieve alcohol inname, psychologische stress en slechte slaapkwaliteit. Deze risicofactoren zijn erg relevant omdat ze niet enkel het risico op longziekten verhogen, maar ook bewezen risicofactoren zijn voor veel voorkomende comorbiditeiten (bv. cardiovasculaire aandoeningen, spierverlies en mentale aandoeningen). Een gezonde leefstijl is een belangrijke interventie om het risico hierop te verlagen. Daarom is er een aanpak nodig waarbij op meerdere leefstijlfactoren gefocust wordt, zoals in CooL. 

Welke specifieke behoefte geldt voor deze doelgroep op het gebied van leefstijl en gedragsverandering? Welke toevoegingen aan CooL adviseer je voor deze doelgroep en hoe zouden deze deze gefinancierd kunnen worden?

Gewichtsreductie zal primair van belang zijn, maar daarnaast is stoppen met roken voor onze doelgroep ook erg belangrijk. Het aspect roken maakt het echter ingewikkeld, aangezien het erg moeilijk is om tegelijkertijd op gewichtsverlies alsook op stoppen met roken te focussen. Zo gaat stoppen met roken vaak gepaard met gewichtstoename, en zal het risico op een longziekte niet veel achteruitgaan bij iemand die afvalt, maar wel blijft roken. Het is aangetoond dat CooL effectief is voor gewichtsreductie en stoppen met roken interventies effectief zijn om mensen te helpen bij het stoppen met roken, maar de timing van beide interventies is cruciaal en ze kunnen dus beter na elkaar dan parallel aan elkaar lopen. Bij deze doelgroep zou er dus binnen CooL (meer) gefocust moeten worden op stoppen met roken, ofwel tijdens de CooL sessies zelf, ofwel via doorverwijzing naar een stoppen met roken traject.

Als we verder inzoomen op de risicofactoren binnen deze groep, dan moet er tijdens de begeleiding ook rekening gehouden worden met de leefomgeving en sociaaleconomische status van de deelnemer. Iemand kan bijvoorbeeld het doel hebben om een paar keer per week te wandelen/joggen, maar als dit in een regio is met veel luchtvervuiling dan zal dit invloed hebben op het risico om een longziekte te ontwikkelen. 

Welke afstemming is er met ELI geweest zodat de aanpassingen binnen de kaders van CooL blijven? 

In afstemming met de eigenaren van CooL, zullen we enkel mensen doorverwijzen naar de GLI die ook voldoen aan de CooL inclusiecriteria. Er zullen heel veel verschillende dingen gemeten worden in het PARASOL cohort, waaronder ook metabolische markers, waardoor we deze groep mensen en de effecten van CooL uitgebreid in kaart kunnen brengen. 

Welke ervaringen heb je tot nu toe met CooL en deze doelgroep?

Binnen onze vakgroep longziekten aan de universiteit van Maastricht hebben we veel ervaring rond leefstijl en de rol die leefstijl speelt in de ontwikkeling en progressie van chronische longziekten. Daarnaast werken we samen met onderzoekers van de afdeling gezondheidsbevordering die aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van de CooL interventie.

Waar kunnen geïnteresseerde CooL-coaches zich melden als ze ook met een vergelijkbare doelgroep van start willen?

De PARASOL studie vindt plaats in de regio Amsterdam/Hoorn en de doorverwijzing van proefpersonen naar de CooL interventie zal binnenkort van start gaan. In het kader van wetenschappelijk onderzoek kan het dus zijn dat er binnenkort CooL coaches in die regio benaderd worden. De intentie is om CooL breder uit te rollen voor mensen met een verhoogd risico op een longziekte, als uit ons onderzoek blijkt dat een leefstijlinterventie het risico op een longziekte en gepaarde comorbiditeiten gunstig kan beïnvloeden. 

We zijn ook bezig met het opstellen van een bijscholingsdocument waarin we de relatie tussen leefstijl en longziekten uitlichten, we duiding geven over het nut van CooL voor onze doelgroep en hoe CooL voor deze doelgroep optimaal ingezet kan worden. Dit document zal spoedig met leefstijlcoaches gedeeld worden.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:

Charlotte Born , PhD kandidaat Universiteit Maastricht
Afdeling pulmonologie
Tel: + 31 43 388 2712
E-mail: c.****@ma******************.nl
 

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: